پاسخ به چند سووال Print
در این  برنامه می شنوید:
رفیق مهدی سامع می گوید: "ابتدا باید یک تحلیل کلی از شرایطی که در آن قرار گرفته ایم، داشته باشیم زیرا اگر نتوانیم معنی و مفهوم آن را تعریف کنیم، دچار نوسان خواهیم گردید.
او سپس به چند پرسش پیرامون ویژگیهای بحران،، مسیر جنبش، "راه سبز امید"، سازماندهی، شعارها و شعار "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران" پاسخ می گوید.  
 
 

ارسال به فیس بووک