بحران اقتصاد سرمایه داری ، تاثیرات آن بر ایران Print
در این برنامه می شنوید: 
1- گفتگو با آقای یزدان حاج حمزه، کارشناس مسایل اقتصادی و عضو شورای ملی مقاومت پیرامون آثار بحران بر جوانب گوناگون فعالیتهای مالی - اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی و شرایط معیشتی جامعه ایران 
2- سرود "همبستگی" - کارگاه هنر ایران 
3- گفتگو با رفیق منصور امان، عضو کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در باره بحران سرمایه داری، موقعیت طبقه کارورز و نیروهای چپ 
4- سرود "کارگر" - کارگاه هنر ایران
 
 
 
 

ارسال به فیس بووک