گزارش یک حرکت بزرگ کارگری (هفت تپه) Print
در این برنامه می شنوید: 
1- مصاحبه با دو کارگر 
2- مصاحبه با یک کارگر دستگیر شده  
3- روزشمار یک اعتصاب
 
 
 
 

ارسال به فیس بووک