۸ مارس روز پیکار جهانی زنان گرامی باد Print
در این برنامه می شنوید:
- مصاحبه با رفیق زینت میرهاشمی، عضو کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و سردبیر ماهنامه نبرد خلق
 - گفتار کوتاهی در باره روز زن
 - گفتگو با چند تن از کوشندگان
 - بلوطستان، گزارشی از غرب کشور
 - درباره خودکشی اجباری زنان
 - اشعاری از: محبوبه ابراهیمی و زلما بهادرارسال به فیس بووک