برنامه ویژه در گرامیداشت روز جهانی زن Print
در این برنامه می شنوید: 
1- چکیده ای از تاریخچه 8 مارس 
2- ترانه "تا به کی خموشی؟" - گیسو شاکری 
3- گفتگو با کوشنده حقوق زنان در آمریکا، بهجت دهقان 
4- ترانه "زن" - زیبا شیرازی 
5- مرور کوتاهی بر گزارشهای سازمانهای بین المللی در باره موقعیت زنان در کشورهای گوناگون جهان 
6- گفتگو با هنرمند محبوب، مرجان 
6- ترانه "رویش ناگزیر" - مرجان 
7- یک گزارش مقایسه ای از موقعیت و پیشرفتهای زنان در کشورهای مختلف 
8- ترانه "ملک دیوان" - نیاز 
9- گفتگو با نصرت حاجی، وکیل دادگستری  
  10- ترانه "Invisible" - جنیفر هادسن (Jennifer Hudson) 
 

ارسال به فیس بووک