اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران Print
آزادی 36 گروگان مجاهد خلق یک پیروزی بزرگ برای جنبش مقاومت
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران آزادی 36 مجاهد خلق را به سازمان مجاهدین خلق ایران و به همه زنان و مردان آزادیخواه ایران و به ویژه به کسانی که در این پیکار پرشکوه شرکت داشتند و به تمامی نیروها و شخصیتهای سیاسی ایرانی و غیر ایرانی که حمله وحشیانه به شهر اشرف را محکوم کردند و طی 72 روز گذشته از خواست بر حق ساکنان شهر اشرف مبنی بر تامین و تضمین حقوق انسانیشان حمایت کردند، تبریک و شادباش می گوید.
 
 
 
 
 

ارسال به فیس بووک