بیانیه روز کارگر Print
در این برنامه می شنوید:
 بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگران، روز پیکار برای زندگی انسانی

پیکار جهانی نیروهای کار که هر روزه در نقاط مختلف جهان جریان دارد، ماهیت جهان کنونی که با تضاد کار و سرمایه مشخص می شود را برجسته می کند. همراه با این تضاد، طبقه کارگر در بخشهایی از جهان علیه استبداد، بنیادگرایی دینی و نابودی محیط زیست تلاش و مبارزه می کند.

 ارسال به فیس بووک