۳۰ خرداد، چرا و چگونه؟ مصاحبه با مهدی سامع Print
در این برنامه می شنوید:
رفیق مهدی سامع، سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به پرسشهای رادیو پیشگام پاسخ می دهد:
- چرا ۳۰ خرداد را یک نقطه عطف می دانید؟
 - چرا روندهای سیاسی پیش از ۳۰ خرداد نتوانست مانع رژیم در کاربست قهر عریان علیه مخالفان خود شود؟
 - آیا سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیش بینی تغییر شرایط را می کرد؟ آیا برای آن آمادگی داشت؟
 - آیا هزینه ای که سازمان در مرحله جدید پرداخت، متناسب بود؟
 - ده ها سال بعد از ۳۰ خرداد، آیا ورود سازمان مجاهدین خلق ایران به فاز نظامی تاثیر مثبتی به جا گذاشته؟
 
(توضیح: این مصاحبه در سال ۱۳۸۶ انجام گرفته)
 

 ارسال به فیس بووک