گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۲۲ شهریور Print
سرفصلها:

ـ بیت خامنه ای، جولانگاه مداحان مزدور
ـ شیادی بی دنده و ترمز روحانی
ـ تنفر از رژیم در رویداد خود سوزی سحر خداياری
ـ رژیم ایران در صدر کشورها از نظر سانسور حکومتی
ـ برخی از حرکتهای اعتراضی نیروهای کار

 


JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ارسال به فیس بووک