دوشنبه انقلابی - گزارشی از کارگران ایران خودرو Print
تهران زیر پای جوانای انقلابی به خود می لرزد، میلیونها نفر به خیابانها ریختند و می گویند:
"مرگ بر دیکتاتور"
"ما دولت دیکتاتور نمی خواهیم"
 
سراسر خیابانهای تهران از تهرانپارس تا دانشگاه از دانشگاه تا انقلاب و از انقلاب تا آزادی خواست میلیونها نفراست:
"آزادی آزادی"
 
 

ارسال به فیس بووک