ماهنامه نبرد خلق - شماره 292 Print

سرمقاله

یاداشت سیاسی

 

بحران اتمی، تلاش برای بازگشت به دوران خاتمی - روحانی

منصور امان

 

در این میان اگر چه رهبران جمهوری اسلامی به شدت دُچار سردرگُمی شُده اند و ابراز شادمانی آنان از "مُذاکره با آمریکا" در ژنو به تدریج به انکار سرسختانه آن کشیده است اما آنچه که از دید آنها نمی تواند پنهان مانده باشد این است که حریف مُقابل با کارتی مُشابه آنچه که آنها در دست دارند، بازی می کُند. دو طرف شکل ورود به بُحران را تغییر داده اند بدون آنکه سیاست آنها در ماهیت تغییری کرده باشد. 

نه تسلیم، نه سازش، مقاومت تا پیروزی

مهدی سامع

 اگر خامنه ای به دنبال سازش نیست و اگر او به چیزی کمتر از تسلیم رضایت نمی دهد و اگر با بالا رفتن هزینه سازش پروژه «وحدت» غیرواقعی است و آن چه در چشم انداز است تشدید تضادهای درونی حاکمیت است، پس برای مردمی بپاخواسته که هزینه های زیادی برای آزادی پرداخت کرده اند راهی جز مقاومت تا پیروزی باقی نمی ماند و مردم ایران و به ویژه جوانان این راه را یک بار دیگر در روز 13 آبان نشان خواهند داد. 

ارسال به فیس بووک